Make your own free website on Tripod.com

mutiara kata

 (DENGAN NAMA ALLAH YANG
 MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG)
LAMAN MUTIARA 3 (TERJEMAHAN AL QURAN) DIMULAKAN MEI '98
(Tulisan kuning samar itu adalah keterangan "nota kaki" di bawah kitab")

Mutiara1 & Mutiara2 - Al-Hadith - Dari Mutiara 3  - Terjemahan Al-Quran.

MUTIARA1 |||MUTIARA2 |||| MUTIARA 3
MUTIARA 4 |||| MUTIARA 5 |||| MUTIARA 6
MUTIARA 7|||| MUTIARA 8|||| MUTIARA 9


Laman mutiara 3 ini dan di laman mutiara seterusnya,
dimuatkan tafsir/terjemahan Al-Quran (Muqaddimah Surah yang dipetik
(disalin) dari Kitab "AL-QURAN DAN TERJEMAHAN" berserta Penutupnya)
disamping diambil sebahagian dari terjemahan surah tersebut.
(Semoga Allah meredhai kita yang sentiasa menghayati, mempelajari dan mengamalkan segala kalimah-Nya, sementara kita masih diberi peluang bernafas di dunia sementara ini supaya sempat untuk kita membuat amal kebajikan/pahala, sebagai bekalan untuk hidup di negeri asal yang abadi buat kita semua yang bernama manusia, yang telah dibekali dengan akal fikiran, yang boleh digunakan untuk memilih samada yang baik atau buruk, samada mulia atau yang keji, segala pemilihan kita akan kita terima balasannya yang seadilnya dari Allah di hari pembalasan di akhirat nanti. Semoga kita tidak merasa penyesalan ketika di sana nanti dan mendapat kebahagiaan yang abadi dalam hidup yang sebenarnya.)

SURAH AL-FATIHAH
(Pembukaan)
MUQADDIMAH
Surah "Al Faatihah" (Pembukaan)yang diturunkan di Mekah dan terdiri dari
7 ayat adalah surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al Quran dan termasuk golongan Surah Makkiyyah.
Surah ini disebut "Al Faatihah" (Pembukaan), kerana dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al Qur'an.
Dinamakan "Ummul Qur'an" (induk AlQuran) atau "Ummul Kitab" (induk Al Kitaab) kerana dia merupakan induk bagi semua isi Al Quran, serta menjadi intisari dari kandungan Al-Quran dan kerana itu diwajibkan membacanya pada tiap-tiap solat. Dinamakan "Assab'ul Matsaany (tujuh yang berulang-ulang) kerana ayatnya tujuh dan dibaca berulang-ulang dalam solat.
__________________________________________________________________
Surah ini mengandungi beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al-Quran, iaitu:
1. Keimanan:
Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2, dimana dinyatakan dengan tegas bahawa segala puji dan ucapan syukur atas sesuatu nikmat itu bagi Allah kerana Allah adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini.
Diantara nikmat itu ialah nikmat menciptakan , nikmat mendidik dan menumbuhkan, sebab kata "Rabb" dalam kalimat "Rabbul-'aalamiin" tidak hanya bererti "Tuhan" dan "Penguasa" tetapi juga mengandung erti tarbiyah iaitu mendidik dan menumbuhkan. Hal ini menunjukkan bahawa segala nikmat yang dilihat oleh seorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumberkan dari Allah, kerana Tuhan-lah Yang Maha Berkuasa di alam ini. Pendidikan, penjagaan dan penumbuhan oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan difikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya, sehingga menjadi sumber pelbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah, serta berguna bagi masyarakat. Oleh kerana keimanan ( ketauhidan) itu merupakan masalah yang pokok, maka dalam surah Al-Faatihah tidak cukup dinyatakan dengan syarat sahaja, tetapi ditegaskan dan dilengkapkan oleh ayat 5, iaitu: "Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin" (hanya Engkau-lah kami sembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan.)
Yang dimaksudkan dengan "Yang menguasai hari pembalasan" ialah pada hari itu, Allah-lah yang berkuasa, segala sesuatu tunduk kepada kebesaran-Nya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaan-Nya"
Hal ini mengandung erti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. "Ibadat" yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditujukan kepada Allah, selanjutnya lihat no. 6.
__________________________________________________________________
2. Hukum-hukum:
Jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempah jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksud "hidayah" di sini ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, baik yang mengenai keyakinan mahu pun akhlak, hukum-hukum dan pelajaran.
__________________________________________________________________
3. Kisah-kisah:
Kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. Sebahagian besar dari ayat-ayat Al Quran memuatkan kisah-kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini, ialah para nabi, para shiddieqiin (orang-orang yang sungguh-sungguh beriman), syuhadaa (orang-orang yang mati syahid), soolihiin (orang-oarang yang soleh),
"Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat". ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam.
Perincian diri yang telah disebutkan di atas terdapat dalam ayat-ayat Al Quran pada surah-surah yang lain.
__________________________________________________________________
Terjemahan Al Faatihah (Pembukaan)
Juz 1 : Surah Ke 1, 7 ayat
1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai hari pembalasan.
5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
6. Tunjukkilah kami jalan yang lurus.
7. (iaitu) jalan orang-orang yang telah telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
__________________________________________________________________
PENUTUP
Surah "Al Faatihah" ini melengkapi unsur-unsur pokok Syari'at Islam, kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al Quran yang 113 surah berikutnya.
Persesuaian surah ini dengan surah "Al Baqarah" dan surah-surah sesudahnya ialah surah Al Faatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surah Al Baqarah dan surah-surah yang sesudahnya.
Di bahagian akhir surah "Al Faatihah" disebutkan permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Tuhan ke jalan yang lurus, sedang surah "Al-Baqarah" dimulai dengan penunjukkan Al Kitab (Al Quran) yang sempurna sebagai pedoman menujuk jalan yang dimaksudkan itu.
_________________________________________________________________
SURAH AL BAQARAH
(Sapi Betina)
MUQADDIMAH
Surah "Al Baqarah" yang 286 ayat itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji Wadaa' (haji Nabi Muhammad s.a.w. yang terakhir). Seluruh ayat dari surah Al Baqarah termasuk golongan Madaniyyah, merupakan surah yang terpanjang di antara surah-surah Al Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang (ayat 282)
Surah ini dinamai "Al Baqarah" kerana di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintah Allah kepada Bani Israil (ayat 67 sampai dengan 74), dimana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai "Fusthaathul-Quran" (puncak Al Quran) kerana memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Dinamai juga surah "alif-laam-miim" kerana sruah ini dimulai dengan Alif-laam-miim.
__________________________________________________________________
Pokok-pokok isinya:
1. Keimanan:
Dakwah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin.
__________________________________________________________________
2. Hukum-hukum:
Perintah mengerjakan solat, menunaikan zakat, hukum puasa, hukum haji dan umrah; hukum qishas, hal-hal yang halal dan yang haram, bernafkah di jalan Allah, hukum arak dan judi, cara menyantuni anak yatim, larangan riba, hutang piutang, nafkah dan yang berhak menerimanya, wasiat kepada dua orang ibu bapa dan kaum kerabat, hukum sumpah, kewajipan menyampaikan amanat, sihir, hukum merusak masjid, hukum merubah kitab-kitab Allah, hukum haidh, 'iddah, thalak, khulu', ilaa' dan hukum susuan; hukum melamar, mahar, larangan mengahwini wanita musyrik dan sebaliknya; hukum perang.
_________________________________________________________________
3. Kisah-kisah:
Kisah penciptaan Nabi Adam a.s; kisah Nabi Ibrahim a.s; kisah Nabi Musa a.s. dengan Bani Israil.
__________________________________________________________________
4. Dan lain-lain:
Sifat-sifat orang yang bertakwa; sifat-sifat orang munafik; sifat-sifat Allah; perumpamaan-perumpamaan; kiblat, kebangkitan sesudah mati.
__________________________________________________________________
AL BAQARAH (SAPI BETINA)
JUZ 1 : SURAH KE 2: 286 AYAT.
(DIPETIK SEBAHAGIAN AYAT DARIPADA SURAH INI)
(Nombor di tepi bermakna nombor ayat dalam surah)
________________________________________________________________
TIGA GOLONGAN MANUSIA DALAM MENGHADAPI AL-QURAN.
Golongan Mukmin
__________________________________________________________________
1. Alif laam miim.
__________________________________________________________________
2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
__________________________________________________________________
3. (iaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
__________________________________________________________________
4. dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
__________________________________________________________________
5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
__________________________________________________________________
Golongan Kafir.
6. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman.
__________________________________________________________________
7. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka seksa yang amat berat.
__________________________________________________________________
Golongan Munafik.
8. Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian", pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.
__________________________________________________________________
9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, pada hal mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedang mereka tidak sedar.
__________________________________________________________________
10. Dalam hati mereka ada penyakit (yakni keyakinan mereka terhadap kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. lemah. Kelemahan keyakinan itu, menimbulkan kedengkian, iri-hati dan dendam terhadap Nabi s.a.w., agama dan orang-orang Islam.), lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.
__________________________________________________________________
11. Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi (Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam.), mereka menjawab: "Sesungguh kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."
__________________________________________________________________
12. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sedar.
__________________________________________________________________
13. Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman". Mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.
_________________________________________________________________
14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman". Dan bila mereka kembali kepada syaitan- syaitan mereka (Maksudnya: pemimpin-pemimpin mereka), mereka mengatakan: Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok".
________________________________________________________________
15. Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
________________________________________________________________
16. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
________________________________________________________________
17. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api (Orang- orang munafik itu - tidak dapat mengambil manfa'at dari petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah, kerana sifat-sifat kemunafikan yang bersemi dalam dada mereka. Keadaan mereka digambarkan Allah seperti dalam ayat tersebut di atas), maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.
________________________________________________________________
18. Mereka tuli, bisu dan buta (Walaupun pancaindera mereka sehat mereka dipandang tuli, bisu dan buta oleh kerana tidak dapat menerima kebenaran.), maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)
_______________________________________________________________
19. Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, kerana (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati (Keadaan orang-orang munafik itu, ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung peringatan, adalah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. Mereka menyumbat telinganya kerana tidak sanggup mendengar peringatan-peringatan Al Quran itu) Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir (Maksudnya pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir.)
________________________________________________________________
20. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, nescaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.
________________________________________________________________
KEESAAN DAN KEKUASAAN TUHAN
21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.
________________________________________________________________
22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah (Ialah segala sesuatu yang disembah disamping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa dan sebagainya.) padahal kamu mengetahui.
________________________________________________________________
Tentangan kepada kaum musyrikin mengenai Al Quran.
23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah (Ayat ini merupakan tentangan bagi mereka yang meragukan kebenaran Al Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastera dan bahasa kerana ia merupakan mu'jizat Nabi Muhammad s.a.w.) satu surah (sahaja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.
_________________________________________________________________
24. Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.
_________________________________________________________________
Balasan terhadap orang-orang yang beriman.
25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu". Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya (Kenikmatan di syurga itu adalah kenikmatan yang serba lengkap, baik jasmani, maupun rohani.)
__________________________________________________________________
Perumpamaan-perumpamaan dalam Al Quran dan hikmah-hikmahnya.
26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu (Diwaktu turunnya ayat 73 surah 23 Al Hajj yang di dalamnya Tuhan menerangkan bahawa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat, sekalipun mereka kerjakan bersama-sama, dan turunnya ayat 41 surah Al 'Ankabuut yang di dalamnya Tuhan menggambarkan kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik itu sebagai pelindung, sama dengan lemahnya sarang labah-labah.) Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahawa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah (Disesatkan Allah berarti: bahawa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat ini, kerana mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat".), dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.
__________________________________________________________________
27. (Iaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi Mereka itulah orang- orang yang rugi.
_________________________________________________________________
Bukti-bukti kekuasaan Tuhan
28. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?
________________________________________________________________
29. Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
________________________________________________________________
Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi.
30. Ingatlah ke